O svazu

 • Jako dobrovolné sdružení měst a obcí byl Svaz zaregistrován 27.7.1993
 • V současné době sdružuje celkem 24 měst a obcí z jihlavského regionu
 • Účetní hodnota provozovaného infrastrukturního majetku k 31.12.2015 činí 2.423,66 mil. Kč
 • Dlouhodobá provozní smlouva s provozovatelem vodovodů a kanalizací
 • Jako jeden ze společníků Svazu VKMO s.r.o. je vlastníkem VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI a.s.
 • Zastupuje zájmy členů při provozu a výstavbě vodovodů a kanalizace

 

Provozovaný majetek k 30.06.2016

 • 526 km vodovodních sítí  
 • 13 494 vodovodních přípojek
 • 2 400 653 m3 vyrobené pitné vody
 • 303 km kanalizačních sítí
 • 10 804 kanalizačních přípojek
 • 3 296 000 m3 vypouštěné odpadní vody (vč.vod srážkových)
 • 10 čistíren odpadních vod
 • 5 úpraven pitných vod 
 • 28 čerpacích stanic a přečerpacích stanic 
 • 51 vodojemů